Podmínky účasti na akci

12 hodin objevování Česka

I. Obecné

 1. Tyto Podmínky účasti se týkají události Jarní jízda 2023.
 2. Pokud je v těchto Všeobecných podmínkách odkazováno na organizátora, má se na mysli společnost Picnic Adventures s.r.o., IČO: 09265759, se sídlem Horní 42/12, Podklášteří, 674 01 Třebíč, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 118147
 3. Účastníci Jarní jízdy jsou všechny osoby, které řádně vyplnili přihlášku a jsou tak registrováni pro účast na akci Jarní jízda.

II. Ustanovení

 1. Registrací se účastníci řídí ustanoveními těchto Podmínek a případně dalších písemných pokynů organizátora.
 2. Nedodržení těchto podmínek může mít za následek okamžité vyloučení z účasti na události.
 3. Každý účastník prohlašuje, že je účastní dobrovolně a plně zodpovědný za své chování. 
 4. Účastníkům není povoleno zveřejňovat jakékoliv dokumenty – mapy ani jiné dokumenty, či je publikovat nebo reprodukovat pro jakékoliv jiné potřeby, než potřeby Jarní jízdy.
 5. V případě dopravní nehody jsou účastníci povinni bez prodlení tuto skutečnost oznámit organizátorovi.
 6. V případě krizové události a potřeby plnění ze zákonného nebo doplňkového pojištění, kdy pojistitel odmítá poskytnutí pomoci účastníkům před, během či po události, organizátor za toto odmítnutí nenese žádnou odpovědnost.
 7. V případě, že pojistitel odmítne nahradit jakoukoliv škodu způsobenou účastníkem, organizátor za toto nenese žádnou odpovědnost.
 8. Registrací se každý účastník vzdává všech zákonných nároků proti organizátorovi Jarní jízdy.
 9. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která je způsobena účastníky před, během nebo po události, ať již samotnými účastníky nebo předměty účastníků.
 10. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv porušení zákona účastníky.
 11. Účastníci jsou plně zodpovědní za jakoukoli škodu, nehodu nebo porušení právních předpisů, kterého se bezprostředně zúčastní ať už z nedbalosti či úmyslně.
 12. Náklady spojené s odstoupením z události, či vzniklé v důsledku jakékoliv škody, poruchy, nebo jiného porušení právních předpisů není účastník oprávněn požadovat po organizátorovi.
 13. Účastník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že účast na události podstupuje jen a pouze z vlastní iniciativy, dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a veškeré případné škody jím zaviněné ať již z nedbalosti či úmyslně, jdou přímo a jen za jeho osobou. 
 14. Během celé události Jarní jízda účastník přebírá veškerou zodpovědnost za všechna spáchaná porušení, jakož i za činy jím provedené, které poškozují událost, organizátora i ostatní účastníky. To se týká všech vzniklých škod, včetně (ale nejen) materiálních škod, poškození jména, finančního poškození, negativní publicity apod.
 15. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv úrazy a újmy na zdraví způsobené účastníky, ať už z nedbalosti či úmyslně.
 16. Organizátor neposkytuje žádnou pomoc v případě poruchy nebo nehody a za tyto situace nenese odpovědnost.
 17. Účastník se zavazuje, že během akce Jarní jízda bude dodržovat všechny zákony a pravidla silničního provozu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mou účastí na akci „Jarní jízda“, jejímž pořadatelem je Picnic Adventures s.r.o., IČO: 09265759, se sídlem Horní 42/12, Podklášteří, 674 01 Třebíč, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 118147 (dále jen „Správce“),

bude správce zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení,
 2. telefonní číslo,
 3. emailovou adresu

(dále vše jen „Osobní údaje“)

Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy o účasti na akci, vedení jednoznačné identifikace a řádné evidence všech účastníků dané akce „Jarní jízda“ a s tím souvisejícími činnostmi.

Jsem informován/a, že Osobní údaje dle bodů 1 až 3 budou zpracovávány a uchovávány po dobu příprav a průběhu akce „Jarní jízda“, nejpozději však do 31.07.2023. Veškeré Osobní údaje jsou získány napřímo od subjektu údajů. Osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Beru na vědomí, že Správce nepředává Osobní údaje žádné další třetí straně a slouží jen a pouze pro jeho potřeby v rámci uvedeného účelu. Správce oprávněn předat Osobní údaje příslušným orgánům státní správy a samosprávy při výkonu jejich veřejné moci (např. Policie ČR).

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát řádným účastníkem akce „Jarní jízda“.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

Prohlašuji, že jsem si text pečlivě přečetl/přečetla a obsahu rozumím. To stvrzuji potvrzením v elektronickém přihlašovacím formuláři.

Souhlas se zpracováním audiovizuálních materiálů

Mimo výše uvedené informace o zpracování Osobních údajů dále dobrovolně souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával Správce tyto mé osobní údaje získané v rámci akce “Jarní jízda”:

 1. fotografie,
 2. videa,
 3. zvukové záznamy,

za účelem

 • prezentace na webu Správce,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) Správce,

a po dobu 24 měsíců a bez nutnosti dodatečného souhlasu se zveřejněním či jiné autorizace a bez omezení v rámci úprav. Beru na vědomí, že Správce nepředává osobní údaje žádné další třetí straně a slouží jen a pouze pro jeho potřeby v rámci uvedeného účelu.

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně jako odvolatelný. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji potvrzením v elektronickém přihlašovacím formuláři.